Survey Survey

  02-416-7172-4

สินค้า

Card image cap

เครื่องหยั่งน้ำลึกแบบพกพา

เป็นเครื่องมือสำรวจ หยั่งน้ำลึกแบบพกพา ชนิดความถี่เดี่ยว-คู่ ทำให้มองเห็นภาพลักษณะพื้นผิวใต้น้ำได้อย่างละเอียด  สามารถ ประเมินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจน การเคลื่อนที่ของตะกอนในทะเล โดยใช้โปรแกรมสำรวจอุทกศาสตร์ เป็นตัวควบคุมการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล

ติดต่อ Support

02-416-7172-4

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

08:00 - 17:00

บัญชีทางการ LINE

surveyen2