Survey Survey

  02-416-7172-4

สินค้า

Card image cap

เครื่องหยั่งน้ำลึกชนิดหลายลำคลื่น

เป็นเครื่องมือสำรวจชนิดความถี่เดียว  ความถี่คู่ หรือหลายความถี่ ทำให้สามารถเห็นภาพลักษณะที่ปรากฏของพื้นผิวใต้น้ำได้อย่างละเอียด ประเมินการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและการกัดเซาะชายฝั่ง และ การเคลื่อนตัวของตะกอนทะเลโดยใช้โปรแกรมสำรวจอุทกศาสตร์ เป็นตัวควบคุมการสำรวจและการจัดเก็บ 

ติดต่อ Support

02-416-7172-4

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

08:00 - 17:00

บัญชีทางการ LINE

surveyen2