เครื่องหยั่งน้ำลึกชนิดหลายลำคลื่น (Multibeam)

เครื่องหยั่งน้ำลึกชนิดหลายลำคลื่น

(Wideband Multibeam Echo Sounder)

 

เป็นเครื่องมือสำรวจความลึกที่ทำให้มองเห็นภาพลักษณะพื้นผิว

ใต้น้ำได้อย่างละเอียดมีหลักการทำงานพื้นฐานเช่นเดียวกับ Portable 

Echo Sounder ประเภทความถี่เดี่ยว-คู่ แต่เปลี่ยนจากการวัดความลึก

จากการอ่านทีละจุด/ตำแหน่งในแนวดิ่งฉากมาเป็นการกระจายคลื่นเสียง

แบบส่องกวาด ทำให้ใช้เวลาในการสำรวจสั้นลง เหมาะกับงานที่ต้องการ

ความละเอียดสูง อาทิ งานวางสายเคเบิ้ลใต้ทะเล, งานตรวจสอบ

โครงสร้างทางวิศวกรรมต่างๆที่อยู่ใต้น้ำ, งานวิจัยทางทะเล, งานสำรวจ

นอกชายฝั่ง และงานทางอุทกศาสตร์ทั้งหมด

Visitors: 84,211