เครื่องวัดระดับน้ำทะเลขึ้น-ลงแบบอัตโนมัติ

 

เป็นเครื่องมือใช้วัดระดับน้ำทะเลขึ้น-ลงแบบอัตโนมัติ ใช้ติดตาม

ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำแบบ Real Time สามารถตรวจ

วัดระดับน้ำได้อัตโนมัติต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเชื่อมโยง

ข้อมูลของแต่ละสถานีได้ยังส่วนกลางได้

 

 

 

Visitors: 84,212