เครื่องบันทึกความเร็วและทิศทางลม

เครื่องบันทึกความเร็วและทิศทางลม (Wind Guage)

 

เป็นเครื่องมือเก็บบันทึกข้อมูลความเร็วและทิศทางลม ใช้สำหรับสถานี

ศึกษาศักยภาพพลังงานลมเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ และพัฒนา

ความเหมาะสมในการติดตั้งกันหันลมเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าต่อไป

Visitors: 84,211