เครื่องมือสำรวจทางอุตุนิยมวิทยา


  • 25-02.PNG
    เครื่องบันทึกความเร็วและทิศทางลม (Wind Guage) เป็นเครื่องมือเก็บบันทึกข้อมูลความเร็วและทิศทางลม ใช้สำหรับสถานีศึกษาศักยภาพพลังงานลมเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ และพัฒนาความเหมาะ...

  • เครื่องวัดระดับน้ำทะเลขึ้น-ลงแบบอัตโนมัติ
    เป็นเครื่องมือใช้วัดระดับน้ำทะเลขึ้น-ลงแบบอัตโนมัติ ใช้ติดตามตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำแบบ Real Time สามารถตรวจวัดระดับน้ำได้อัตโนมัติต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเชื่อ...
Visitors: 84,212