เครื่องบันทึกภาพหน้าตัดข้างคลื่นไหวสะเทือนทางทะเล

เครื่องบันทึกภาพหน้าตัดข้างคลื่นไหวสะเทือนทางทะเล

 

            เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบันทึกภาพหน้าตัดข้างคลื่นไหว

สะเทือนแบบสะท้อนกลับโดยอาศัยความถี่คลื่นเสียงทะลุผ่านลงไป

ในชั้นตะกอนใต้พื้นท้องทะเล และสะท้อนกลับขึ้นมายังตัวรับสัญญาณ

เพื่อให้อุปกรณ์ประมวลผลออกมาเป็นภาพ การเลือกความถี่คลื่นเสียง

ที่เหมาะสมในการสำรวจธรณีฟิสิกส์ทางทะเลด้วยวิธีบันทึกภาพหน้าตัด

ข้างคลื่นไหวสะเทือนนี้ สามารถใช้ในการตรวจวัดความลึกและลักษณะ

ภูมิประเทศพื้นทะเล, สำรวจความหนาของชั้นตะกอนทางทะเล

รวมถึงจัดทำแผนที่ทางธรณีวิทยาทางทะเลอีกด้วย

Visitors: 84,212