เครื่องวัดกระแสน้ำด้วยคลื่นเสียง (ADCP)

เครื่องวัดกระแสน้ำด้วยคลื่นเสียง

(Acoustic Doppler Current Profiler : ADCP)

 

เป็นเครื่องวัดกระแสน้ำด้วยคลื่นเสียง ADCP โดยใช้ความถี่ของคลื่นเสียง

โดยเครื่องมือเคลื่อนที่ในทิศทางขวางลำน้ำ ทำให้ทราบอัตราความเร็ว

ของกระแสน้ำ ในช่วงชั้นความลึกต่างๆ รวมถึงทิศทางการเคลื่อนที่

 ปริมาตร และขนาดรูปร่างของพื้นที่หน้าตัดลำน้ำ

Visitors: 84,211