เครื่องหยั่งน้ำลึกแบบพกพา (Portable Echo Sounder)

เครื่องหยั่งน้ำลึกแบบพกพา (Portable Echo Sounder)

 

เป็นเครื่องมือสำรวจ หยั่งน้ำลึกแบบพกพา ชนิดความถี่เดี่ยว-คู่

ทำให้มองเห็นภาพลักษณะพื้นผิวใต้น้ำได้อย่างละเอียด  สามารถ

ประเมินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจน

การเคลื่อนที่ของตะกอนในทะเล โดยใช้โปรแกรมสำรวจอุทกศาสตร์

เป็นตัวควบคุมการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล

 

Visitors: 84,211