เครื่องมือสำรวจหยั่งลึกด้วยสัญญาณเรดาร์ (GPR)

เครื่องมือสำรวจหยั่งลึกด้วยสัญญาณเรดาร์ (GPR)

 

เป็นเครื่องมือสำรวจด้วยวิธี Ground Penetration Radar 

โดยการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave)

และรับสัญญาณสะท้อนกลับเพื่อแปลผลทดสอบในการตรวจสอบ

สภาพใต้พื้นดิน  ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจที่สามารถทำได้รวดเร็วและไม่

ทำลายวัสดุที่ทดสอบ ทำให้สามารถทราบโครงสร้างใต้พื้นดิน

หรือภายในโครงสร้าง ว่ามีการทรุดตัวหรือผิดปกติหรือไม่  

มีความละเอียดสูงสามารถแสดงผลในแบบ Realtime แสดงตำแหน่ง

ของท่อสาธารณูปโภคและวัตถุใต้พื้นดินได้ทุกชนิด

Visitors: 49,001