เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)

เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)

 

GPS เป็นเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นผิวโลก

โดยอาศัยสัญญาณอ้างอิงจากระบบดาวเทียม ทำหน้าที่ส่งสัญญาณ

จีพีเอสโดยเฉพาะ  มีความสำคัญในการสำรวจอย่างยิ่ง เช่น ใช้สำรวจ

พื้นที่และทำแผนที่, ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก

และสิ่งก่อสร้าง, ใช้กำหนดจุดพิกัดผิวโลกเพื่องานด้านระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ หรือข้อมูลดาวเทียม

 

Visitors: 84,212