เครื่องหาตำแหนงพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS)

เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS)

 

เป็นเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS)

ที่สามารถรับสัญญาณได้ทั้งในระบบ GPS  และ Glonass

มีช่องรับสัญญาณที่มากกว่า รองรับสัญญาณดาวเทียมช่องอื่นๆ

ในอนาคตได้ มีหน่วยความจำในตัวเครื่องพร้อมระบบ  Bluetooth

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายได้  ใช้ในการสำรวจหาค่าพิกัดหมุดควบคุม

และการสำรวจเก็บรายละเอียดในงานข้อมูลแผนที่ หรือทำการรังวัด

หาค่าพิกัดตำแหน่ง ด้วยวิธีการแบบ Real Time  มีขนาดเล็ก สะดวก

ในการทำงานและให้ค่าตำแหน่งที่เชื่อถือได้        

Visitors: 84,212