เครื่องวัดแรงโน้มถ่วง

เครื่องวัดแรงโน้มถ่วง  (Land Gravity)

 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ วัดแรงโน้มถ่วงของโลก

(Gravity Survey)  เพื่อหาค่าความแตกต่างของความหนาแน่น

ในชั้นดิน-หิน ในเปลือกโลกและแกนโลกในบริเวณที่สนใจ

เพื่อแปลความหาสภาพธรณีวิทยาใต้ผิวดิน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์

กับระดับความสูง ตำแหน่งละติจูด สภาพภูมิประเทศ  อีกทั้งยังสามารถ

ประยุกต์สำรวจ หาความลึกหินฐาน, หาความหนาของตะกอนที่สะสม

ภายในแอ่ง, หาโครงสร้างรอยเลื่อน, สำรวจหาแหล่งแร่, สำรวจด้าน

แผนที่ หรือแหล่งสะสมของปิโตรเลียมใต้ผิวดิน มีความละเอียด

และความแม่นยำสูง ติดตั้งเคลื่อนย้ายได้สะดวก แสดงผลการประมวล

ข้อมูลได้ทางหน้าจอ

Visitors: 84,211