เครื่องมือสำรวจวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

เครื่องมือสำรวจวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

(Electromagnetic Ground Conductivity Meter)

 

เป็นเครื่องมือสำรวจโดยอาศัยหลักของการเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนาม

แม่เหล็กขึ้นในวัตถุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า ซึ่งอยู่ใต้ผิวดิน และสามารถวัดค่า

ความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั้นได้ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการสำรวจหาบริเวณ

หรือวัตถุเป้าหมายที่อยู่ใต้ดินลงไปซึ่งมีสภาพนำไฟฟ้าที่แตกต่างกัน 

Visitors: 84,212