เครื่องมือวัดการปนเปื้อนในดินและน้ำ

 เครื่องมือวัดการปนเปื้อนในดินและน้ำ (MIP & HPT)

 

            เครื่องมือวัดการปนเปื้อนในดินและน้ำ หรือชุดวัดค่า

ทางชลศาสตร์เป็นเครื่องมือใช้สำหรับศึกษาคุณสมบัติการซึมผ่านน้ำ

ของชั้นดินตามความลึกในหลุมเจาะ และวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี

ของดินเพื่อการศึกษาลักษณะของชั้นดิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญมาก

ในการศึกษาการกระจายตัวของสารอันตรายที่ปนเปื้อนในดิน

ขับเคลื่อนได้ทั้งระบบไฮดรอกลิก และแบบตอกกระแทก 

Visitors: 84,211