เครื่องมือสำรวจทางอุทกวิทยา


  • Portable Echo Sounder
    เครื่องหยั่งน้ำลึกแบบพกพา (Portable Echo Sounder)เป็นเครื่องมือสำรวจ หยั่งน้ำลึกแบบพกพา ชนิดความถี่เดี่ยว-คู่ทำให้มองเห็นภาพลักษณะพื้นผิวใต้น้ำได้อย่างละเอียด สามารถประเมินการเปลี่...

  • Multibeam
    เครื่องหยั่งน้ำลึกชนิดหลายลำคลื่น(Wideband Multibeam Echo Sounder)เป็นเครื่องมือสำรวจความลึกที่ทำให้มองเห็นภาพลักษณะพื้นผิวใต้น้ำได้อย่างละเอียดมีหลักการทำงานพื้นฐานเช่นเดียวกับ Po...

  • ADCP
    เครื่องวัดกระแสน้ำด้วยคลื่นเสียง (Acoustic Doppler Current Profiler : ADCP) เป็นเครื่องวัดกระแสน้ำด้วยคลื่นเสียงโดยใช้ความถี่ของคลื่นเสียง โดยเครื่องมือเคลื่อนที่ในทิศทางขวางลำน้ำ...
Visitors: 84,212