บริษัท  สำรวจวิศว อินเตอร์เทค จำกัด มีความชำนาญด้านเครื่องมือสำรวจทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์

เครื่องมือสำรวจด้านอุทกวิทยา, ด้านอุตุนิยมวิทยา, รวมถึงเครื่องมือสำรวจทางทะเล, น้ำบาดาล,

เครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจ, โยธา, สิ่งแวดล้อม, และงานสำรวจหาแหล่งแร่และน้ำบาดาล

โดยเป็นผู้จัดหาและนำเข้าเครื่องมือจากประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อจำหน่ายให้หน่วยงานภาครัฐ

และหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย

Visitors: 84,212